دادمهر یا داذبرزمهر (به طبری: دازمهر) از پادشاهان دودمان دابویگان طبرستان بود. دادمهر، پسر بزرگتر فرخان بزرگ است که پس از وی بر تخت نشست و از سال ۷۲۱ تا ۷۳۴ میلادی فرمان راند. دوران فرمانروایی وی به سبب حُسن سیاست و تدبیر پدرش، قرین آرامش و ثبات بود. از دادمهر سکه‌هایی به سال ۷۳۲ میلادی یافت شده است. ظاهراً «مال صلح» که او در پیمان بسته‌شده با اعراب، پرداختنش را تعهد کرده بود، گهگاه پرداخت می‌شد و اگر پرداخت آن قطع می‌شد، واخواست آن به جنگ و لشکرکشی نمی‌انجامید.

دادمهر
گیل‌گیلان
پتشخوارگرشاه
اسپهبد طبرستان
سکه‌ای منقش به تصویر اسپهبد دادمهر
سلطنت۷۲۱ تا ۷۳۴ میلادی
تاج‌گذاری۷۲۱ میلادی
پیشینفرخان بزرگ
جانشینفرخان کوچک
اسپهبد خورشید
درگذشته۷۳۴ میلادی
فرزند(ان)اسپهبد خورشید و جلوانان
دودماندابویگان
پدرفرخان بزرگ

منابع ویرایش

اسپهبدان طبرستان
پیشین:
فرخان بزرگ
اسپهبد دابویی پسین:
فرخان کوچک