دالان گدازه

دالان گدازه مجراهای طبیعی هستند که گدازه‌های آتشفشانی از خود به جا می‌گذارند. گزارش شده‌است که دالان‌های گدازه در ماه هم وجود دارند.

یک دالان گدازه در جزیره لانزاروته کشور اسپانیا.

چگونگی تشکیلویرایش

دالان گدازه گونه‌ای از غار گدازه‌ای است که در اثر تشکیل پوستهٔ سخت و پیوستهٔ در بالای جریان گدازه با لزجت کم به وجود آمده‌است.

منابعویرایش