باز کردن منو اصلی

دبیرستان ثروت از دبیرستانهای تهران بود که در حوالی سال ۱۳۰۰ خورشیدی تأسیس شد و بعدها به دبیرستان ایرانشهر تغییر نام یافت. این دبیرستان در چهارراه مخبرالدوله سابق و در خیابان سعدی قرار داشت.[۱]

دبیرستان ثروت
موقعیت
چهارراه مخبرالدوله سابق،خیابان سعدی

محسن حداد که بعدها به ریاست دبیرستان دارالفنون منصوب شد، مدتی ناظم این دبیرستان بود.[۲] احمد کسروی [۳]، دکتر مهدی برکشلی[۳] و دکتر تقی ارانی[۳] از آموزگاران این دبیرستان بوده‌اند.

دانش آموختگان سرشناسویرایش

پانویسویرایش