باز کردن منو اصلی

طول

کمیت اندازه‌گیری فاصله دو جسم
(تغییرمسیر از درازا)
درازای پهلوی یک مکعب.

طول یا درازا کمیتی است برای اندازه‌گیری فاصلهٔ دو نقطه در فضا که برای بیان آن [تگبفا[یکا]]های زیر را به کار می‌گیرند:

یکای مورد استفاده برای طول در سامانه استاندارد بین‌المللی یکاها (SI)، متر می‌باشد.