باز کردن منو اصلی

طول

کمیت اندازه‌گیری فاصله دو جسم
(تغییرمسیر از درازا)
درازای پهلوی یک مکعب.

طول (وام‌واژه از عربی) یا درازا (پارسی سره) کمیتی است برای اندازه‌گیری فاصلهٔ دو نقطه در فضا که برای بیان آن یکاهای زیر را به کار می‌گیرند:

یکای مورد استفاده برای طول در سامانه استاندارد بین‌المللی یکاها (SI)، متر می‌باشد.