دروازه فوتبال

دروازه در فوتبال فضایی در دو سوی زمین بازی و چهارچوب مانندی است فلزی که قسمت پایینی آن را زمین تشکیل می‌دهد و با خطی سفید نشان داده شده است. اگر توپ از این چارچوب (و خط) عبور کند داخل دروازه شده که اصطلاحا می‌گویند گل شده‌است باید توجه داشت که توپ به طور ‌کامل باید از تمام خط عبور کند تا به اصطلاح گل شود. درون دروازه با تور از فضای بیرون جدا شده است.