درون گروهی و برون گروهی

درون گروهی و برون گروهی (انگلیسی: In-group and out-group) در جامعه‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی، درون گروهی، یک گروه اجتماعی است که فرد از نظر روان‌شناختی به عنوان عضوی از آن شناخته می‌شود. در مقابل، یک گروه بیرونی یک گروه اجتماعی است که فرد با آن همذات پنداری نمی‌کند. برای مثال، افراد ممکن است با گروه همسالان خود، خانواده، اجتماع، تیم ورزشی، حزب سیاسی، جنسیت، گرایش جنسی، مذهب یا ملت خود شناسایی شوند. مشخص شده‌است که عضویت روان‌شناختی گروه‌ها و دسته‌های اجتماعی با پدیده‌های متنوعی همراه است.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش