درگاه:آذری‌های ایرانی/اساطیر آذربایجان

اساطیر آذربایجان ۱

درگاه:آذری‌های ایرانی/اساطیر آذربایجان/۱

Shah Ismail I.jpg

شاه اسماعیل یکم (زاده ۸۶۶ در اردبیل – درگذشت ۹۰۳ در تبریز) مؤسس سلسله پادشاهی صفوی می‌باشد. حکمرانی شاه اسماعیل، به دو دلیل نقطه عطفی در تاریخ ایران است. دلیل اول این است که بعد از حمله اعراب به ایران، به مدت ۸ و نیم قرن هیچ خاندان ایرانی بر ایران به صورت مستقل حکمرانی نداشت، بلکه ایران توسط خلفای عرب، سلاطین ترک، خان‌های مغول اداره می‌شد؛ اگر چه در این مدت آل بویه (حک ۳۳۴-۴۴۷ ه. ق/ ۹۴۵-۱۰۵۵ م) حکمرانی می‌کرده‌اند، اما آنها بر بخشی از ایران حاکم بوده‌اند. دلیل دوم، اعلام رسمی مذهب شیعه اثنی‌عشری بود. شاه اسماعیل شاعری پرکار بود که با تخلص خطایی شعر می‌سرود و ادبیات آذربایجانی را در دوران کلاسیک گسترش داد.

بیشتر...

اساطیر آذربایجان ۲

اساطیر آذربایجان ۳

اساطیر آذربایجان ۴

اساطیر آذربایجان ۵

اساطیر آذربایجان ۶

اساطیر آذربایجان ۷

اساطیر آذربایجان ۸

اساطیر آذربایجان ۹

اساطیر آذربایجان ۱۰

اساطیر آذربایجان ۱۱

اساطیر آذربایجان ۱۲

اساطیر آذربایجان ۱۳

اساطیر آذربایجان ۱۴

اساطیر آذربایجان ۱۵

اساطیر آذربایجان ۱۶

اساطیر آذربایجان ۱۷

اساطیر آذربایجان ۱۸

اساطیر آذربایجان ۱۹

اساطیر آذربایجان ۲۰

اساطیر آذربایجان ۲۱

اساطیر آذربایجان ۲۲

اساطیر آذربایجان ۲۳

اساطیر آذربایجان ۲۴

اساطیر آذربایجان ۲۵

اساطیر آذربایجان ۲۶

اساطیر آذربایجان ۲۷

اساطیر آذربایجان ۲۸

اساطیر آذربایجان ۲۹

اساطیر آذربایجان ۳۰

اساطیر آذربایجان ۳۱

اساطیر آذربایجان ۳۲

اساطیر آذربایجان ۳۳

اساطیر آذربایجان ۳۴

اساطیر آذربایجان ۳۵

اساطیر آذربایجان ۳۶

اساطیر آذربایجان ۳۷

اساطیر آذربایجان ۳۸

اساطیر آذربایجان ۳۹

اساطیر آذربایجان ۴۰

اساطیر آذربایجان ۴۱

اساطیر آذربایجان ۴۲

اساطیر آذربایجان ۴۳

اساطیر آذربایجان ۴۴

اساطیر آذربایجان ۴۵

اساطیر آذربایجان ۴۶

اساطیر آذربایجان ۴۷

اساطیر آذربایجان ۴۸

اساطیر آذربایجان ۴۹

اساطیر آذربایجان ۵۰

اساطیر آذربایجان ۵۱

اساطیر آذربایجان ۵۲

اساطیر آذربایجان ۵۳

اساطیر آذربایجان ۵۴

اساطیر آذربایجان ۵۵

اساطیر آذربایجان ۵۶

اساطیر آذربایجان ۵۷

اساطیر آذربایجان ۵۸

اساطیر آذربایجان ۵۹

اساطیر آذربایجان ۶۰

اساطیر آذربایجان ۶۱

اساطیر آذربایجان ۶۲

اساطیر آذربایجان ۶۳

اساطیر آذربایجان ۶۴

اساطیر آذربایجان ۶۵

اساطیر آذربایجان ۶۶

اساطیر آذربایجان ۶۷

اساطیر آذربایجان ۶۸

اساطیر آذربایجان ۶۹

اساطیر آذربایجان ۷۰

اساطیر آذربایجان ۷۱

اساطیر آذربایجان ۷۲

اساطیر آذربایجان ۷۳

اساطیر آذربایجان ۷۴

اساطیر آذربایجان ۷۵

اساطیر آذربایجان ۷۶

اساطیر آذربایجان ۷۷

اساطیر آذربایجان ۷۸

اساطیر آذربایجان ۷۹

اساطیر آذربایجان ۸۰

اساطیر آذربایجان ۸۱

اساطیر آذربایجان ۸۲

اساطیر آذربایجان ۸۳

اساطیر آذربایجان ۸۴

اساطیر آذربایجان ۸۵

اساطیر آذربایجان ۸۶

اساطیر آذربایجان ۸۷

اساطیر آذربایجان ۸۸

اساطیر آذربایجان ۸۹

اساطیر آذربایجان ۹۰

اساطیر آذربایجان ۹۱

اساطیر آذربایجان ۹۲

اساطیر آذربایجان ۹۳

اساطیر آذربایجان ۹۴

اساطیر آذربایجان ۹۵

اساطیر آذربایجان ۹۶

اساطیر آذربایجان ۹۷

اساطیر آذربایجان ۹۸

اساطیر آذربایجان ۹۹