درگاه:آسیا/سراسرنمای برگزیده

21بك سراسرنمای برگزیده ۱

درگاه:آسیا/سراسرنمای برگزیده/۱

ApproachingNangaParbat.JPG
نانگا پاربات نهمین کوه بلند بر روی زمین و دومین کوه بلند پاکستان است، این کوه با ارتفاع ۸۱۲۶ متر در میان هشت‌هزارمتری‌ها قرار دارد.
21بك سراسرنمای برگزیده ۲
21بك سراسرنمای برگزیده ۳
21بك سراسرنمای برگزیده ۴
21بك سراسرنمای برگزیده ۵
21بك سراسرنمای برگزیده ۶
21بك سراسرنمای برگزیده ۷
21بك سراسرنمای برگزیده ۸
21بك سراسرنمای برگزیده ۹
21بك سراسرنمای برگزیده ۱۰
21بك سراسرنمای برگزیده ۱۱
21بك سراسرنمای برگزیده ۱۲
21بك سراسرنمای برگزیده ۱۳
21بك سراسرنمای برگزیده ۱۴
21بك سراسرنمای برگزیده ۱۵
21بك سراسرنمای برگزیده ۱۶
21بك سراسرنمای برگزیده ۱۷
21بك سراسرنمای برگزیده ۱۸
21بك سراسرنمای برگزیده ۱۹
21بك سراسرنمای برگزیده ۲۰
21بك سراسرنمای برگزیده ۲۱
21بك سراسرنمای برگزیده ۲۲
21بك سراسرنمای برگزیده ۲۳
21بك سراسرنمای برگزیده ۲۴
21بك سراسرنمای برگزیده ۲۵
21بك سراسرنمای برگزیده ۲۶
21بك سراسرنمای برگزیده ۲۷
21بك سراسرنمای برگزیده ۲۸
21بك سراسرنمای برگزیده ۲۹
21بك سراسرنمای برگزیده ۳۰
21بك سراسرنمای برگزیده ۳۱
21بك سراسرنمای برگزیده ۳۲
21بك سراسرنمای برگزیده ۳۳
21بك سراسرنمای برگزیده ۳۴
21بك سراسرنمای برگزیده ۳۵
21بك سراسرنمای برگزیده ۳۶
21بك سراسرنمای برگزیده ۳۷
21بك سراسرنمای برگزیده ۳۸
21بك سراسرنمای برگزیده ۳۹
21بك سراسرنمای برگزیده ۴۰
21بك سراسرنمای برگزیده ۴۱
21بك سراسرنمای برگزیده ۴۲
21بك سراسرنمای برگزیده ۴۳
21بك سراسرنمای برگزیده ۴۴
21بك سراسرنمای برگزیده ۴۵
21بك سراسرنمای برگزیده ۴۶
21بك سراسرنمای برگزیده ۴۷
21بك سراسرنمای برگزیده ۴۸
21بك سراسرنمای برگزیده ۴۹
21بك سراسرنمای برگزیده ۵۰
21بك سراسرنمای برگزیده ۵۱
21بك سراسرنمای برگزیده ۵۲
21بك سراسرنمای برگزیده ۵۳
21بك سراسرنمای برگزیده ۵۴
21بك سراسرنمای برگزیده ۵۵
21بك سراسرنمای برگزیده ۵۶
21بك سراسرنمای برگزیده ۵۷
21بك سراسرنمای برگزیده ۵۸
21بك سراسرنمای برگزیده ۵۹
21بك سراسرنمای برگزیده ۶۰
21بك سراسرنمای برگزیده ۶۱
21بك سراسرنمای برگزیده ۶۲
21بك سراسرنمای برگزیده ۶۳
21بك سراسرنمای برگزیده ۶۴
21بك سراسرنمای برگزیده ۶۵
21بك سراسرنمای برگزیده ۶۶
21بك سراسرنمای برگزیده ۶۷
21بك سراسرنمای برگزیده ۶۸
21بك سراسرنمای برگزیده ۶۹
21بك سراسرنمای برگزیده ۷۰
21بك سراسرنمای برگزیده ۷۱
21بك سراسرنمای برگزیده ۷۲
21بك سراسرنمای برگزیده ۷۳
21بك سراسرنمای برگزیده ۷۴
21بك سراسرنمای برگزیده ۷۵
21بك سراسرنمای برگزیده ۷۶
21بك سراسرنمای برگزیده ۷۷
21بك سراسرنمای برگزیده ۷۸
21بك سراسرنمای برگزیده ۷۹
21بك سراسرنمای برگزیده ۸۰
21بك سراسرنمای برگزیده ۸۱
21بك سراسرنمای برگزیده ۸۲
21بك سراسرنمای برگزیده ۸۳
21بك سراسرنمای برگزیده ۸۴
21بك سراسرنمای برگزیده ۸۵
21بك سراسرنمای برگزیده ۸۶
21بك سراسرنمای برگزیده ۸۷
21بك سراسرنمای برگزیده ۸۸
21بك سراسرنمای برگزیده ۸۹
21بك سراسرنمای برگزیده ۹۰
21بك سراسرنمای برگزیده ۹۱
21بك سراسرنمای برگزیده ۹۲
21بك سراسرنمای برگزیده ۹۳
21بك سراسرنمای برگزیده ۹۴
21بك سراسرنمای برگزیده ۹۵
21بك سراسرنمای برگزیده ۹۶
21بك سراسرنمای برگزیده ۹۷
21بك سراسرنمای برگزیده ۹۸
21بك سراسرنمای برگزیده ۹۹