شاهان ۱

درگاه:ساسانیان/شاهان/۱

شاپور یکم پادشاه قدرتمند قرن سوم میلادی و نویسنده کتیبه‌های صخره‌ای متعدد و کعبه زرتشت است. شاپور یکم پسر اردشیر یکم و بانو می‌رود بود.اردشیر او را آرامترین، باهوش‌ترین، شجاع‌ترین و تواناترین فرزندش تشخصیص داد و در مجمع نجیب‌زادگان، کاندید جانشینی‌اش کرد. او در کتیبه اعطای نشان در نقش رستم و فیروزآباد اردشیر یکم به عنوان وارث نمایان است.

شاهان ۲

شاهان ۳

شاهان ۴

شاهان ۵

شاهان ۶

شاهان ۷

شاهان ۸

شاهان ۹

شاهان ۱۰

شاهان ۱۱

شاهان ۱۲

شاهان ۱۳

شاهان ۱۴

شاهان ۱۵

شاهان ۱۶

شاهان ۱۷

شاهان ۱۸

شاهان ۱۹

شاهان ۲۰

شاهان ۲۱

شاهان ۲۲

شاهان ۲۳

شاهان ۲۴

شاهان ۲۵

شاهان ۲۶

شاهان ۲۷

شاهان ۲۸

شاهان ۲۹

شاهان ۳۰

شاهان ۳۱

شاهان ۳۲

شاهان ۳۳

شاهان ۳۴

شاهان ۳۵

شاهان ۳۶

شاهان ۳۷

شاهان ۳۸

شاهان ۳۹

شاهان ۴۰

شاهان ۴۱

شاهان ۴۲

شاهان ۴۳

شاهان ۴۴

شاهان ۴۵

شاهان ۴۶

شاهان ۴۷

شاهان ۴۸

شاهان ۴۹

شاهان ۵۰

شاهان ۵۱

شاهان ۵۲

شاهان ۵۳

شاهان ۵۴

شاهان ۵۵

شاهان ۵۶

شاهان ۵۷

شاهان ۵۸

شاهان ۵۹

شاهان ۶۰

شاهان ۶۱

شاهان ۶۲

شاهان ۶۳

شاهان ۶۴

شاهان ۶۵

شاهان ۶۶

شاهان ۶۷

شاهان ۶۸

شاهان ۶۹

شاهان ۷۰

شاهان ۷۱

شاهان ۷۲

شاهان ۷۳

شاهان ۷۴

شاهان ۷۵

شاهان ۷۶

شاهان ۷۷

شاهان ۷۸

شاهان ۷۹

شاهان ۸۰

شاهان ۸۱

شاهان ۸۲

شاهان ۸۳

شاهان ۸۴

شاهان ۸۵

شاهان ۸۶

شاهان ۸۷

شاهان ۸۸

شاهان ۸۹

شاهان ۹۰

شاهان ۹۱

شاهان ۹۲

شاهان ۹۳

شاهان ۹۴

شاهان ۹۵

شاهان ۹۶

شاهان ۹۷

شاهان ۹۸

شاهان ۹۹