درگاه:شاهنامه/داستان‌ها

ویرایش داستان‌ها ۱

درگاه:شاهنامه/داستان‌ها/۱ رستم و سهراب یکی از دردآورترین و غم انگیزترین داستان‌های شاهنامه‌خوانی است. داستان مرگ سهراب جوان را به تصویر می‌کشد که بر اثر جنگ با رستم، به دست پدر کشته می‌شود. ادامه...

ویرایش داستان‌ها ۲

درگاه:شاهنامه/داستان‌ها/۲ هفتواد نام داستانی ایرانی است که در متن پهلوی کارنامه اردشیر بابکان و هم در شاهنامه فردوسی ذکر آن آمده‌است. این داستان هم به پایان حکومت اشکانیان مرتبط می‌شود و هم پیدایش ابریشم در ایران را از منظر افسانه ای بیان می‌دارد. ادامه...

ویرایش داستان‌ها ۳

درگاه:شاهنامه/داستان‌ها/۳ زال و رودابه از شنیدنی ترین داستان‌های شاهنامه‌است. این، داستان عشقی است که نادیده هر دو طرف را گرفتار می‌کند. داستان از این جا شروع می‌شود که زال پس از آنکه پدرش پادشاهی زابل را به او می‌سپارد برای سرکشی به شهرها و کشورهای تابعه از زابل بیرون می‌رود تا به کابل می‌رسد. پس از آشنایی با مهراب که پادشاه کابل و از نبیرگان آژی دهاک (ضحاک) بوده به گونه‌ای شگفت شیفته و دلباختهٔ دختر مهراب می‌شود. ادامه...

ویرایش داستان‌ها ۴

درگاه:شاهنامه/داستان‌ها/۴ رستم و شغاد داستانی پهلوانی–تراژدیک دارای ۲۱۲ بیت در شاهنامه است. زال را کنیزی زیبا و نوازنده بود. از او پسری زیبا زاده شد که پدر او را شغاد نام نهاد. اختربینان طالع او را شوم پیش‌گویی کردند و زال را گفتند که چون به مردی رسد تحفهٔ سام به دست او تباه خواهد شد. زال از بازی سرنوشت به خدا پناه برد و چون شغاد دلارام و گوینده شد، او را نزد شاه کابل فرستاد. شاه کابل دختر خود را به شغاد داد و امید داشت که رستم به احترام این پیوند دیگر از او خراج نستاند. اما کسان رستم به هنگام باج، خراج معمول را از او گرفتند. ادامه...

ویرایش داستان‌ها ۵

درگاه:شاهنامه/داستان‌ها/۵ بیژن و منیژه یکی از داستان‌های معروف کتاب شاهنامه، کتاب حماسی ایرانیان به زبان فارسی است. این داستان روایت عشق بیژن پسر گیو و منیژه دختر افراسیاب است. ادامه...

ویرایش داستان‌ها ۶

درگاه:شاهنامه/داستان‌ها/۶ جنگ دوازده‌رخ نام جنگی معروف میان ایران و توران است که به پیروزی بزرگی برای ایران منجر شد. در شاهنامهٔ فردوسی بطور مفصل در ۲۵۱۸ بیت شعر به این جنگ حماسی و پیروزمندانه که یکی از مهمترین پیروزی‌های دوره پادشاهی کیخسرو بر متجاوزان خارجی است پرداخته شده است. ادامه...

ویرایش داستان‌ها ۷

درگاه:شاهنامه/داستان‌ها/۷ جنگ دوازده‌رخ نام جنگی معروف میان ایران و توران است که به پیروزی بزرگی برای ایران منجر شد. در شاهنامهٔ فردوسی بطور مفصل در ۲۵۱۸ بیت شعر به این جنگ حماسی و پیروزمندانه که یکی از مهمترین پیروزی‌های دوره پادشاهی کیخسرو بر متجاوزان خارجی است پرداخته شده است. ادامه...

ویرایش داستان‌ها ۸

درگاه:شاهنامه/داستان‌ها/۸ جنگ دوازده‌رخ نام جنگی معروف میان ایران و توران است که به پیروزی بزرگی برای ایران منجر شد. در شاهنامهٔ فردوسی بطور مفصل در ۲۵۱۸ بیت شعر به این جنگ حماسی و پیروزمندانه که یکی از مهمترین پیروزی‌های دوره پادشاهی کیخسرو بر متجاوزان خارجی است پرداخته شده است. ادامه...

ویرایش داستان‌ها ۹

درگاه:شاهنامه/داستان‌ها/۹ رستم و اسفندیار، یکی از درازترین داستان‌ها و از دید ادبی برجسته‌ترین بخش‌های شاهنامه است. اسفندیار پسر گشتاسپ و کتایون، و نوهٔ لهراسپ، شاهزاده کیانی در تاریخ اسطوره‌ای و حماسی ایران و قهرمان جنگ‌های مقدس کیش زرتشتی است که در نبردی سوگ‌انگیز بدست رستم کشته می‌شود. ادامه...

ویرایش داستان‌ها ۱۰
ویرایش داستان‌ها ۱۱
ویرایش داستان‌ها ۱۲
ویرایش داستان‌ها ۱۳
ویرایش داستان‌ها ۱۴
ویرایش داستان‌ها ۱۵
ویرایش داستان‌ها ۱۶
ویرایش داستان‌ها ۱۷
ویرایش داستان‌ها ۱۸
ویرایش داستان‌ها ۱۹
ویرایش داستان‌ها ۲۰
ویرایش داستان‌ها ۲۱
ویرایش داستان‌ها ۲۲
ویرایش داستان‌ها ۲۳
ویرایش داستان‌ها ۲۴
ویرایش داستان‌ها ۲۵
ویرایش داستان‌ها ۲۶
ویرایش داستان‌ها ۲۷
ویرایش داستان‌ها ۲۸
ویرایش داستان‌ها ۲۹
ویرایش داستان‌ها ۳۰
ویرایش داستان‌ها ۳۱
ویرایش داستان‌ها ۳۲
ویرایش داستان‌ها ۳۳
ویرایش داستان‌ها ۳۴
ویرایش داستان‌ها ۳۵
ویرایش داستان‌ها ۳۶
ویرایش داستان‌ها ۳۷
ویرایش داستان‌ها ۳۸
ویرایش داستان‌ها ۳۹
ویرایش داستان‌ها ۴۰
ویرایش داستان‌ها ۴۱
ویرایش داستان‌ها ۴۲
ویرایش داستان‌ها ۴۳
ویرایش داستان‌ها ۴۴
ویرایش داستان‌ها ۴۵
ویرایش داستان‌ها ۴۶
ویرایش داستان‌ها ۴۷
ویرایش داستان‌ها ۴۸
ویرایش داستان‌ها ۴۹
ویرایش داستان‌ها ۵۰
ویرایش داستان‌ها ۵۱
ویرایش داستان‌ها ۵۲
ویرایش داستان‌ها ۵۳
ویرایش داستان‌ها ۵۴
ویرایش داستان‌ها ۵۵
ویرایش داستان‌ها ۵۶
ویرایش داستان‌ها ۵۷
ویرایش داستان‌ها ۵۸
ویرایش داستان‌ها ۵۹
ویرایش داستان‌ها ۶۰
ویرایش داستان‌ها ۶۱
ویرایش داستان‌ها ۶۲
ویرایش داستان‌ها ۶۳
ویرایش داستان‌ها ۶۴
ویرایش داستان‌ها ۶۵
ویرایش داستان‌ها ۶۶
ویرایش داستان‌ها ۶۷
ویرایش داستان‌ها ۶۸
ویرایش داستان‌ها ۶۹
ویرایش داستان‌ها ۷۰
ویرایش داستان‌ها ۷۱
ویرایش داستان‌ها ۷۲
ویرایش داستان‌ها ۷۳
ویرایش داستان‌ها ۷۴
ویرایش داستان‌ها ۷۵
ویرایش داستان‌ها ۷۶
ویرایش داستان‌ها ۷۷
ویرایش داستان‌ها ۷۸
ویرایش داستان‌ها ۷۹
ویرایش داستان‌ها ۸۰
ویرایش داستان‌ها ۸۱
ویرایش داستان‌ها ۸۲
ویرایش داستان‌ها ۸۳
ویرایش داستان‌ها ۸۴
ویرایش داستان‌ها ۸۵
ویرایش داستان‌ها ۸۶
ویرایش داستان‌ها ۸۷
ویرایش داستان‌ها ۸۸
ویرایش داستان‌ها ۸۹
ویرایش داستان‌ها ۹۰
ویرایش داستان‌ها ۹۱
ویرایش داستان‌ها ۹۲
ویرایش داستان‌ها ۹۳
ویرایش داستان‌ها ۹۴
ویرایش داستان‌ها ۹۵
ویرایش داستان‌ها ۹۶
ویرایش داستان‌ها ۹۷
ویرایش داستان‌ها ۹۸
ویرایش داستان‌ها ۹۹