درگاه:شاهنامه/شعر

ویرایش شعر ۱

درگاه:شاهنامه/شعر/۱

ز بهر بر و بوم و فرزند خویش زن و کودک و خرد و پیوند خویش
همه سربه‌سر تن به کشتن دهیماز آن به که کشور به دشمن دهیم
ز خاکیم باید شدن سوی خاکهمه‌جای ترس است و تیمار و باک
جهان سربه‌سر حکمت و عبرت استچرا بهره ما همه غفلت است؟
ویرایش شعر ۲

درگاه:شاهنامه/شعر/۲

نمانیم کین بوم ویران کنند همی غارت از شهر ایران کنند
نخوانند بر ما کسی آفرین چو ویران بود بوم ایران زمین
دریغ است ایران که ویران شود کنام پلنگان و شیران شود
ویرایش شعر ۳

درگاه:شاهنامه/شعر/۳

نباشد همی نیک و بد پایدار همان به که نیکی بود یادگار
دراز است دست فلک بر بدی همه نیکویی کن اگر بخردی
چو نیکی کنی، نیکی آید برت بدی را بدی باشد اندرخورت
چو نیکی نمایدت کیهان‌خدای تو با هر کسی نیز، نیکی نمای
مکن بد، که بینی به فرجام بد ز بد گردد اندر جهان، نام بد
به نیکی بباید تن آراستن که نیکی نشاید ز کس خواستن
وگر بد کنی، جز بدی ندروی شبی در جهان شادمان نغنوی
ویرایش شعر ۴

درگاه:شاهنامه/شعر/۴

بسی رنج بردم به بسیار سالپی افکندم این نامه فرخ به فال
پی افکندم از نظم کاخی بلندکه از باد و باران نیابد گزند
بناهای آباد گردد خرابز باران و از تابش آفتاب
ویرایش شعر ۵
ویرایش شعر ۶
ویرایش شعر ۷
ویرایش شعر ۸
ویرایش شعر ۹
ویرایش شعر ۱۰
ویرایش شعر ۱۱
ویرایش شعر ۱۲
ویرایش شعر ۱۳
ویرایش شعر ۱۴
ویرایش شعر ۱۵
ویرایش شعر ۱۶
ویرایش شعر ۱۷
ویرایش شعر ۱۸
ویرایش شعر ۱۹
ویرایش شعر ۲۰
ویرایش شعر ۲۱
ویرایش شعر ۲۲
ویرایش شعر ۲۳
ویرایش شعر ۲۴
ویرایش شعر ۲۵
ویرایش شعر ۲۶
ویرایش شعر ۲۷
ویرایش شعر ۲۸
ویرایش شعر ۲۹
ویرایش شعر ۳۰
ویرایش شعر ۳۱
ویرایش شعر ۳۲
ویرایش شعر ۳۳
ویرایش شعر ۳۴
ویرایش شعر ۳۵
ویرایش شعر ۳۶
ویرایش شعر ۳۷
ویرایش شعر ۳۸
ویرایش شعر ۳۹
ویرایش شعر ۴۰
ویرایش شعر ۴۱
ویرایش شعر ۴۲
ویرایش شعر ۴۳
ویرایش شعر ۴۴
ویرایش شعر ۴۵
ویرایش شعر ۴۶
ویرایش شعر ۴۷
ویرایش شعر ۴۸
ویرایش شعر ۴۹
ویرایش شعر ۵۰
ویرایش شعر ۵۱
ویرایش شعر ۵۲
ویرایش شعر ۵۳
ویرایش شعر ۵۴
ویرایش شعر ۵۵
ویرایش شعر ۵۶
ویرایش شعر ۵۷
ویرایش شعر ۵۸
ویرایش شعر ۵۹
ویرایش شعر ۶۰
ویرایش شعر ۶۱
ویرایش شعر ۶۲
ویرایش شعر ۶۳
ویرایش شعر ۶۴
ویرایش شعر ۶۵
ویرایش شعر ۶۶
ویرایش شعر ۶۷
ویرایش شعر ۶۸
ویرایش شعر ۶۹
ویرایش شعر ۷۰
ویرایش شعر ۷۱
ویرایش شعر ۷۲
ویرایش شعر ۷۳
ویرایش شعر ۷۴
ویرایش شعر ۷۵
ویرایش شعر ۷۶
ویرایش شعر ۷۷
ویرایش شعر ۷۸
ویرایش شعر ۷۹
ویرایش شعر ۸۰
ویرایش شعر ۸۱
ویرایش شعر ۸۲
ویرایش شعر ۸۳
ویرایش شعر ۸۴
ویرایش شعر ۸۵
ویرایش شعر ۸۶
ویرایش شعر ۸۷
ویرایش شعر ۸۸
ویرایش شعر ۸۹
ویرایش شعر ۹۰
ویرایش شعر ۹۱
ویرایش شعر ۹۲
ویرایش شعر ۹۳
ویرایش شعر ۹۴
ویرایش شعر ۹۵
ویرایش شعر ۹۶
ویرایش شعر ۹۷
ویرایش شعر ۹۸
ویرایش شعر ۹۹