درگاه:طبرستان/گفتارنیک

گفتارنیک ۱

درگاه:طبرستان/گفتارنیک/۱ شاد باش ای شهر ساری
کز فروغ علم و دانش بینمت
چشم و چراغ کشور مازندرانی
_بهار

گفتارنیک ۲

درگاه:طبرستان/گفتارنیک/۲ جنت عدن است گوئی کشور مازندران
در حریم حرمت اسپهبد اسپهبدان

_مظفری، شاعر قرن پنجم

گفتارنیک ۳

درگاه:طبرستان/گفتارنیک/۳ نباشد بهتر از مازندران جای
خدایا خیمه‌ی ما زن در آنجای
_ناصرالحق

گفتارنیک ۴

درگاه:طبرستان/گفتارنیک/۴ که مازندران شهر ما یاد باد
همیشه بر و بومش آباد باد
که در بوستانش همیشه گلست
به کوه اندرون لاله و سنبلست
هوا خوشگوار و زمین پرنگار
نه گرم و نه سرد و همیشه بهار

_ فردوسی

گفتارنیک ۵

درگاه:طبرستان/گفتارنیک/۵

ای دیو سپید پای در بندای گنبد گیتی ای دماوند
از سیم به سر یکی کله‌خودزآهن به میان یکی کمربند
تا چشم بشر نبیندت رویبنگفته به ابر چهر دلبند
با شیر سپهر بسته پیمانبا اختر سعد کرده پیوند
چون گشت زمین ز جور گردونسرد و سیه و خموش و آوند
بنواخت ز خشم بر فلک مشتآن مشت تویی تو ای دماوند

_ملک الشعرا بهار

گفتارنیک ۶

درگاه:طبرستان/گفتارنیک/۶ چو من فرزانه‎ای برخاست از آن بوم
طواف خاک آمل بایست کرد

_طالب آملی

گفتارنیک ۷

درگاه:طبرستان/گفتارنیک/۷

ز گرگان به ساری و آمل شدندبه نگام آواز بلبل شدند
در و دشت یک سر همه بیشه بوددل شاه ایران پر اندیشه بود
سر کوه و آن بیشه‌ها بنگریدگل و سنبل و آب و نخچیر دید
چنین گفت کای روشنِ کردگارجهاندار و پیروز پروردگار
تویی آفریننده هور و ماهگشاینده و هم نماینده راه
جهان آفریدی بدین خرمیکه از آسمان نیست پیدا زمی
کسی کو جز از تو پرستد همیروان را بدوزخ فرستد همی
زیرا فریدون یزدان پرستبدین بیشه بر ساخت جای نشست

_فردوسی

گفتارنیک ۸

گفتارنیک ۹

گفتارنیک ۱۰

گفتارنیک ۱۱

گفتارنیک ۱۲

گفتارنیک ۱۳

گفتارنیک ۱۴

گفتارنیک ۱۵

گفتارنیک ۱۶

گفتارنیک ۱۷

گفتارنیک ۱۸

گفتارنیک ۱۹

گفتارنیک ۲۰

گفتارنیک ۲۱

گفتارنیک ۲۲

گفتارنیک ۲۳

گفتارنیک ۲۴

گفتارنیک ۲۵

گفتارنیک ۲۶

گفتارنیک ۲۷

گفتارنیک ۲۸

گفتارنیک ۲۹

گفتارنیک ۳۰

گفتارنیک ۳۱

گفتارنیک ۳۲

گفتارنیک ۳۳

گفتارنیک ۳۴

گفتارنیک ۳۵

گفتارنیک ۳۶

گفتارنیک ۳۷

گفتارنیک ۳۸

گفتارنیک ۳۹

گفتارنیک ۴۰

گفتارنیک ۴۱

گفتارنیک ۴۲

گفتارنیک ۴۳

گفتارنیک ۴۴

گفتارنیک ۴۵

گفتارنیک ۴۶

گفتارنیک ۴۷

گفتارنیک ۴۸

گفتارنیک ۴۹

گفتارنیک ۵۰

گفتارنیک ۵۱

گفتارنیک ۵۲

گفتارنیک ۵۳

گفتارنیک ۵۴

گفتارنیک ۵۵

گفتارنیک ۵۶

گفتارنیک ۵۷

گفتارنیک ۵۸

گفتارنیک ۵۹

گفتارنیک ۶۰

گفتارنیک ۶۱

گفتارنیک ۶۲

گفتارنیک ۶۳

گفتارنیک ۶۴

گفتارنیک ۶۵

گفتارنیک ۶۶

گفتارنیک ۶۷

گفتارنیک ۶۸

گفتارنیک ۶۹

گفتارنیک ۷۰

گفتارنیک ۷۱

گفتارنیک ۷۲

گفتارنیک ۷۳

گفتارنیک ۷۴

گفتارنیک ۷۵

گفتارنیک ۷۶

گفتارنیک ۷۷

گفتارنیک ۷۸

گفتارنیک ۷۹

گفتارنیک ۸۰

گفتارنیک ۸۱

گفتارنیک ۸۲

گفتارنیک ۸۳

گفتارنیک ۸۴

گفتارنیک ۸۵

گفتارنیک ۸۶

گفتارنیک ۸۷

گفتارنیک ۸۸

گفتارنیک ۸۹

گفتارنیک ۹۰

گفتارنیک ۹۱

گفتارنیک ۹۲

گفتارنیک ۹۳

گفتارنیک ۹۴

گفتارنیک ۹۵

گفتارنیک ۹۶

گفتارنیک ۹۷

گفتارنیک ۹۸

گفتارنیک ۹۹