ویرایش درگاه فمینیسم

جنبشِ روبه‌رشدِ زنان در طی یک‌قرن‌ونیمِ گذشته، هدفِ خود را تغییرِ ساختارهای اقتصادی-اجتماعی و سیاسیِ مبتنی بر تبعیضِ جنسیتیِ وضع شده بر علیهِ زنان قرار داده‌است.

حقوقِ زنان اصطلاحی‌ست که اشاره به آزادی و حقوقِ زنان در تمامیِ سنین دارد. ممکن است این حقوق با قانون، رسومِ سنتی یا اخلاقی در یک جامعه به‌رسمیت شناخته‌شوند یا نشوند. این حقوق از هنگامِ زاده‌شدن برای همهٔ انسان‌ها محفوظ و برابر است اما مدافعانِ حقوقِ زنان نشان می‌دهند که به دلایلِ تاریخی و فرهنگی، زنان و دختران بیشتر از مردان از شُمولِ این حقوق خارج می‌شوند.

بخشی از حقوقِ زنان دربرگیرندهٔ این موارد می‌شود:

تمامیّتِ بدنی و خودمختاری، حقِ رأی، حقِ کار، حقِ دستمزدِ برابر به‌خاطرِ کارِ برابر، حقِ مالکیّت، حقِ تحصیل، حقِ شرکت در ارتش، حقِ مشارکت در قراردادهای قانونی و در نهایت: حقِ سرپرستیِ فرزندان، حقِ ازدواجِ آزادانه و آزادیِ مذهبی.

ویرایش نوشتار برگزیده

فمینیسم مجموعهٔ گسترده‌ای از باورهایی است که در قالبِ جنبش‌های سیاسی و اجتماعی برای رسیدنِ زنان به حقوقِ برابر صورت گرفته است. فمنیست‌ها باور دارند که جنسیت در زندگی انسان‌ها عاملی تعیین کننده است و جایگاهِ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افراد بر پایهٔ آن شکل می‌گیرد. فمینیسم بیش‌ترین تمرکزِ خود را معطوف به تحدیدِ نابرابری‌های جنسیتی و پیش‌بردِ حقوق، علایق و مسائلِ زنان کرده‌است. فمینیسم عمدتاً از اواخر دههٔ هجدهمِ میلادی پدید آمد. زمانی که مردم به طور وسیع این امر را پذیرفتند که زنان در جوامعِ مردمحور سرکوب می‌شوند. ادامه...

ویرایش نکات

خشونت علیه زنان اصطلاحی است که برای توصیفِ کلّیِ کارهای خشونت‌آمیز بر علیهِ زنان به‌کار می‌رود. در این گونه از خشونت، جنسیتِ قربانی پایهٔ اصلیِ خشونت است. مجمعِ عمومی سازمان ملل متحد، خشونت علیه زنان را «هرگونه عمل خشونت‌آمیز بر پایهٔ جنسیت که بتواند منجر به آسیبِ بدنی، جنسی یا روانی زنان بشود» تعریف کرده است که شاملِ تهدید به هرگونه خشونت، اِعمالِ اجبار، یا سلبِ مستبدانهٔ آزادیِ اجتماعی یا شخصی نیز می‌شود. برپایهٔ اعلامیهٔ رفع خشونت علیه زنان این خشونت ممکن است به‌وسیلهٔ افرادی از همان جنس، اعضای خانواده یا حکومت نیز اعمال گردد. ادامه...

ویرایش رده‌ها
ویرایش نگاره برگزیده
فرح پهلوی؛ برآمده از خانواده‌ای متوسط با عقایدی لیبرال، نزدیک به سوسیالیست و پیشرو.
ویرایش گفتاورد

تو را به باد نخواهم سپرد،
که از سلالهٔ خونی، نه خاک و خاکستر..

آن داغ‌ننگ‌خورده که می‌خندید
بر طعنه‌های بیهده، من بودم
گفتم که بانگِ هستیِ خود باشم
اما دریغ و درد که زن بودم..

ویرایش آیا می‌دانید
 • پس از انقلابِ ۵۷ برخی از حقوقی که زنان در دورهٔ پهلوی به‌دست آورده بودند لغو شد؟
 • جایگاهِ زنان در جامعهٔ ایران بوسیلهٔ مردان تعریف می‌شود؟
 • بزرگترین مانعِ حضورِ زنان در جامعه پس از موانعِ اجتماعی و فرهنگی، موانعِ قانونی است؟
 • در حالِ حاضر، زنانِ ایرانی برای خدمت به جامعه ظرفیتِ محدودی دارند؟
 • مریم میرزاخانی نخستین دختری بود که در المپیاد ریاضی برای ایران طلا گرفت و نخستین فردی بود که در آزمون المپیاد ریاضی جهانی نمرهٔ کامل گرفت و از برندگان مدال فیلدز بود؟
 • فَرُّخ‌رو پارسای نخستین نمایندهٔ زنِ مجلس شورای ملّی و نخستین وزیرِ آموزش‌وپرورشِ زن در تاریخِ ایران بود؟
 • برای اینکه فردی قربانیِ جنایت‌های ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده‌است، کافی‌ست؟
ویرایش ویکی‌پروژه‌ها
ویرایش آن‌چه می‌توانید انجام دهید

کارهایی که شما می‌توانید انجام دهید

 • تگِ {{درگاه|فمینیسم}} را به آخرِ مقالاتِ مربوط به زنان افزوده کنید.
 • تگِ {{ویکی‌پروژه فمینیسم}} را به آغازِ صفحاتِ بحث در مقالاتِ مربوط به زنان افزوده کنید.
 • به ویکی‌پروژهٔ فمینیسم بپیوندید و همکاری کنید.
 • به ویکی‌پروژهٔ تاریخِ زنان بپیوندید و همکاری کنید.
 • مقالاتِ مربوط به زنان را تمیزکاری کنید و آنها را گسترش دهید.