ویرایش گفتاورد ۱

درگاه:نقاشی/گفتاورد/۱

برای مدت زمانی طولانی به‌عنوان نوعی انضباط، کار خود را فقط به‌یک "رنگ" محدود کردم.

ویرایش گفتاورد ۲
ویرایش گفتاورد ۳
ویرایش گفتاورد ۴
ویرایش گفتاورد ۵
ویرایش گفتاورد ۶
ویرایش گفتاورد ۷
ویرایش گفتاورد ۸
ویرایش گفتاورد ۹
ویرایش گفتاورد ۱۰
ویرایش گفتاورد ۱۱
ویرایش گفتاورد ۱۲
ویرایش گفتاورد ۱۳
ویرایش گفتاورد ۱۴
ویرایش گفتاورد ۱۵
ویرایش گفتاورد ۱۶
ویرایش گفتاورد ۱۷
ویرایش گفتاورد ۱۸
ویرایش گفتاورد ۱۹
ویرایش گفتاورد ۲۰
ویرایش گفتاورد ۲۱
ویرایش گفتاورد ۲۲
ویرایش گفتاورد ۲۳
ویرایش گفتاورد ۲۴
ویرایش گفتاورد ۲۵
ویرایش گفتاورد ۲۶
ویرایش گفتاورد ۲۷
ویرایش گفتاورد ۲۸
ویرایش گفتاورد ۲۹
ویرایش گفتاورد ۳۰
ویرایش گفتاورد ۳۱
ویرایش گفتاورد ۳۲
ویرایش گفتاورد ۳۳
ویرایش گفتاورد ۳۴
ویرایش گفتاورد ۳۵
ویرایش گفتاورد ۳۶
ویرایش گفتاورد ۳۷
ویرایش گفتاورد ۳۸
ویرایش گفتاورد ۳۹
ویرایش گفتاورد ۴۰
ویرایش گفتاورد ۴۱
ویرایش گفتاورد ۴۲
ویرایش گفتاورد ۴۳
ویرایش گفتاورد ۴۴
ویرایش گفتاورد ۴۵
ویرایش گفتاورد ۴۶
ویرایش گفتاورد ۴۷
ویرایش گفتاورد ۴۸
ویرایش گفتاورد ۴۹
ویرایش گفتاورد ۵۰
ویرایش گفتاورد ۵۱
ویرایش گفتاورد ۵۲
ویرایش گفتاورد ۵۳
ویرایش گفتاورد ۵۴
ویرایش گفتاورد ۵۵
ویرایش گفتاورد ۵۶
ویرایش گفتاورد ۵۷
ویرایش گفتاورد ۵۸
ویرایش گفتاورد ۵۹
ویرایش گفتاورد ۶۰
ویرایش گفتاورد ۶۱
ویرایش گفتاورد ۶۲
ویرایش گفتاورد ۶۳
ویرایش گفتاورد ۶۴
ویرایش گفتاورد ۶۵
ویرایش گفتاورد ۶۶
ویرایش گفتاورد ۶۷
ویرایش گفتاورد ۶۸
ویرایش گفتاورد ۶۹
ویرایش گفتاورد ۷۰
ویرایش گفتاورد ۷۱
ویرایش گفتاورد ۷۲
ویرایش گفتاورد ۷۳
ویرایش گفتاورد ۷۴
ویرایش گفتاورد ۷۵
ویرایش گفتاورد ۷۶
ویرایش گفتاورد ۷۷
ویرایش گفتاورد ۷۸
ویرایش گفتاورد ۷۹
ویرایش گفتاورد ۸۰
ویرایش گفتاورد ۸۱
ویرایش گفتاورد ۸۲
ویرایش گفتاورد ۸۳
ویرایش گفتاورد ۸۴
ویرایش گفتاورد ۸۵
ویرایش گفتاورد ۸۶
ویرایش گفتاورد ۸۷
ویرایش گفتاورد ۸۸
ویرایش گفتاورد ۸۹
ویرایش گفتاورد ۹۰
ویرایش گفتاورد ۹۱
ویرایش گفتاورد ۹۲
ویرایش گفتاورد ۹۳
ویرایش گفتاورد ۹۴
ویرایش گفتاورد ۹۵
ویرایش گفتاورد ۹۶
ویرایش گفتاورد ۹۷
ویرایش گفتاورد ۹۸
ویرایش گفتاورد ۹۹