دقیقه انگلیسی /.minutes./ یکای زمان است که برابر با ۶۰ ثانیه و یک‌شصتم ساعت است. در موارد خیلی نادر دقیقه می‌تواند ۵۹ یا ۶۱ ثانیه باشد که ثانیهٔ کبیسه می‌گویند. در بیان دقیقه آن را با علامت پریم مشخص می‌کنند مانند «۵′». دقیقه را در فیزیک با «min» نشان می‌دهند.

دقیقه

جستارهای وابسته ویرایش