دقیقه و ثانیه قوسی

دقیقه قوسی واحدی است در زاویه که معادل یک شصتم یک درجه است.[۱] دقیقه قوسی ۱/۲۱۶۰۰ یک دایره بسته‌است. یک دقیقه قوسی برابر با /۱۰۸۰۰ یک رادیان است. نماد استاندارد این واحد پریم (′) است (U+2032).

دقیقه قوسی
سامانه‌های اندازه‌گیرییکاهای غیر اس‌آی ذکر شده در سامانه SI
یکایزاویه
نشانپریم یا arcmin 
In unitsکمیت بدون بعد با قوسی به طول تقریبی ≈ 0.2908/1000 شعاع دایره، i.e. 0.2908 mm/m
تبدیل یکا
۱ پریم در ...... برابر است با ...
   درجه   1/60° = 0.01۶°
   ثانیه قوسی   ۶۰′′
   رادیان   /10800 ≈ 0.000290888 rad
   میلی‌رادیان   ≈ 0.2908 mil
   گراد   600/9g = 66.۶g
   دور   1/21600

ثانیه قوسی برابر با یک شصتم دقیقه قوسی و ۱/۱۲۹۶۰۰۰ یک دایره و حدود ۱/۲۰۶۲۶۵ یک رادیان است. نماد ثانیه قوسی زگون (″) است (U+2033).

این یکاها به عنوان دستگاه اعداد پایه ۶۰ و زیرتقسیمات درجه، ریشه در اخترشناسی بابلی دارند و در رشته‌هایی که با مقادیر بسیار کوچک زاویه سر و کار دارند، مانند اخترشناسی، بینایی‌سنجی، چشم‌پزشکی، نورشناسی، ناوبری و نقشه‌برداری کاربرد دارند.

میلی‌ثانیه قوسی (mas) و میکروثانیه قوسی (μas) یکاهای استاندارد کوچک‌تری در پیشوندهای اس‌آی هستند که در اخترشناسی استفاده می‌شوند. میلی‌ثانیه قوسی برابر با یک هزارم ثانیه قوسی و میکروثانیه قوسی برابر با یک میلیونم ثانیه قوسی است.

سیستم شصت‌تایی در زاویه
واحد مقدار نماد اختصار تبدیل
درجه ۱/۳۶۰ دایره ° deg ۱۷٫۴۵۳۲۹۲۵ mrad
دقیقه قوسی ۱/۶۰ درجه ′ (پریم) arcmin, amin, ، MOA ۲۹۰٫۸۸۸۲۰۸۷ µrad
ثانیه قوسی ۱/۶۰ دقیقه قوسی (۱/۳۶۰۰ درجه) ″ (زگوند) arcsec ۴٫۸۴۸۱۳۶۸ µrad
میلی‌ثانیه قوسی ۰٫۰۰۱ ثانیه قوسی (۱/۳۶۰۰۰۰ درجه) mas ۴٫۸۴۸۱۳۶۸ nrad
میکروثانیه قوسی ۰٫۰۰۱ ثانیه قوسی (۰٫۰۰۰۰۰۱ دقیقه قوسی) μas ۴٫۸۴۸۱۳۶۸ prad

منابعویرایش