دنبه یا دُمبه، بخشی از بدن گوسفند است که به جای دم در انتهای پشتی تن حیوان آویخته شده و متشکل از چربی است. همه گوسفندان دنبه ندارند. دنبه را هم کباب می‌کنند و هم از آن روغن می‌گیرند .

دنبه

در کباب های ایرانی بخصوص کباب کوبیده از آن استفاده میشود .

منابع ویرایش