دهه ۰ (پیش از میلاد)

دهه ۰ (پیش از میلاد) آخرین قبل از مبدا شروع تقویم میلادی است.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: −۳۰  −۲۰  −۱۰  ۰  ۱۰  ۲۰  ۳۰ 
سال: −۳ −۲ −۱ - ۰ - ۱ ۲ ۳

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش