دهه ۱۲۰۰ (پیش از میلاد)

دهه ۱۲۰۰ (پیش از میلاد) صد و بیستمین دهه قبل از مبدأ شروع تقویم میلادی است.

سده: سده ۱۱ - سده ۱۲ - سده ۱۳
دهه: ۱۱۷۰  ۱۱۸۰  ۱۱۹۰  ۱۲۰۰  ۱۲۱۰  ۱۲۲۰  ۱۲۳۰ 

سال: ۱۱۹۷ ۱۱۹۸ ۱۱۹۹ - ۱۲۰۰ - ۱۲۰۱ ۱۲۰۲ ۱۲۰۳

مناسبت‌ها

رویدادها

زادگان

درگذشتگان