دهه ۲۳۰ (پیش از میلاد)

دهه ۲۳۰ (پیش از میلاد) ۲۳مین دهه قبل از مبدا شروع تقویم میلادی است.

سده: سده ۲ - سده ۳ - سده ۴
دهه: ۲۰۰  ۲۱۰  ۲۲۰  ۲۳۰  ۲۴۰  ۲۵۰  ۲۶۰ 

سال: ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ - ۲۳۰ - ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳

مناسبت‌ها

رویدادها

زادگان

درگذشتگان