دهه ۶۲۰ (میلادی)


دهه ۶۲۰ (میلادی) دهه شصت و دوم تقویم میلادی است.

سده: سده ۶ - سده ۷ - سده ۸
دهه: ۵۹۰  ۶۰۰  ۶۱۰  ۶۲۰  ۶۳۰  ۶۴۰  ۶۵۰ 

سال: ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ - ۶۲۰ - ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳

مناسبت‌ها

رویدادها

زادگان

درگذشتگان