دهه ۶۴۰ (میلادی)


دهه ۶۴۰ (میلادی) دهه شصت و چهارم تقویم میلادی است.

سده: سده ۶ - سده ۷ - سده ۸
دهه: ۶۱۰  ۶۲۰  ۶۳۰  ۶۴۰  ۶۵۰  ۶۶۰  ۶۷۰ 

سال: ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ - ۶۴۰ - ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش