دهه ۶۷۰ (میلادی)


دهه ۶۷۰ (میلادی) دهه شصت و هفتم تقویم میلادی است.

سده: سده ۶ - سده ۷ - سده ۸
دهه: ۶۴۰  ۶۵۰  ۶۶۰  ۶۷۰  ۶۸۰  ۶۹۰  ۷۰۰ 

سال: ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ - ۶۷۰ - ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳

مناسبت‌ها

رویدادها

در ۱۸ ژانویه ۶۷۰ میلادی اولین حکومت عربی در شمال آفریقا تاصسیس شد و موئسس این حکومت، سرداری شجاع به نام" عقب±بننافع "بود که پسر خاله" عمروعاص "محسوب می‌شد. عقب±بن نافع از مصر لشکرکشی کرد و اولین پیروزی وی در" برقه "بود سپس با کمک اقوام" بربر "که امروزه در مراکش ساکنند، حکومت مسیحی شمال آفریقا را برانداخت و در آنجا حکومت اسلامی را در زمان خلافت معاویه تاصسیس کرد.

بناهای معروف ساخته شده در این سال

مسجد قیروان اولیه در سال ۶۷۰ میلادی (سال پنجاهم هجری) ساخته شده است

زادگان

درگذشتگان