دهه ۶۷۰ (میلادی)

دهه


دهه ۶۷۰ (میلادی) دهه شصت و هفتم تقویم میلادی است.

سده: سده ۶ - سده ۷ - سده ۸
دهه: ۶۴۰  ۶۵۰  ۶۶۰  ۶۷۰  ۶۸۰  ۶۹۰  ۷۰۰ 
سال: ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ - ۶۷۰ - ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳

مناسبت‌ها ویرایش

رویدادها ویرایش

در ۱۸ ژانویه ۶۷۰ میلادی اولین حکومت عربی در شمال آفریقا تاسیس شد و موسس این حکومت، سرداری شجاع به نام" عقبه بن نافع "بود که پسر خاله" عمرو عاص "محسوب می‌شد. عقبه بن نافع از مصر لشکرکشی کرد و اولین پیروزی وی در برقه "بود سپس با کمک اقوام" بربر "که امروزه در مراکش ساکنند، حکومت مسیحی شمال آفریقا را برانداخت و در آنجا حکومت اسلامی را در زمان خلافت معاویه تاسیس کرد.

بناهای معروف ساخته شده در این سال ویرایش

مسجد قیروان اولیه در سال ۶۷۰ میلادی (سال پنجاهم هجری) ساخته شده است

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش