دهه ۸۴۰ (میلادی)


دهه ۸۴۰ (میلادی) دهه هشتاد و چهارم تقویم میلادی است.

سده: سده ۸ - سده ۹ - سده ۱۰
دهه: ۸۱۰  ۸۲۰  ۸۳۰  ۸۴۰  ۸۵۰  ۸۶۰  ۸۷۰ 

سال: ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ - ۸۴۰ - ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش