دودمان بیست‌وششم مصر

دودمان بیست‌وششم مصر واپسین دودمان بومی مصر باستان تا پیش از گشوده‌شدن این کشور به دست هخامنشیان در ۵۲۵ پیش از میلاد بود. این دودمان در حدود ۶۸۵ پیش از میلاد بنیادنهاده‌شد و از آنجا که خاستگاهش و پایتخت فرعون‌های آیندهٔ این دوده شهر سائیس بود، گاه به دورهٔ استقرار آنان دوره سائیت هم گفته‌می‌شود.

تندیس برنزی الهه وجت در حال نشسته، مربوط به دودمان ۲۶اُم مصر باستان، موزه هنر لس آنجلس کانتی

تاریخچهویرایش

این دودمان نسب خود را به دودمان بیست و چهارم مصر می‌رساندند. پسامتیخ یکم -نخستین فرعون این دوده- از درگیری‌های داخلی آشوریان بهره‌برد و آنها را از مصر بیرون رانده خود به فرمانروایی سراسر مصر دست‌یافت. او با ژیگس پادشاه لودیه هم‌پیمان‌شد، همچنین مزدورانی یونانی از کاریا را به خدمت‌درآورد و به یاری آنان توانست در برابر تازش‌های پسین آشوریان ایستادگی نماید.

آنگاه که در ۶۱۲ پیش از میلاد آشوریان به‌کل از میان رفتند، پسامتیخ و جانشینانش کوشیدند تا خلاء آشوری‌ها در شرق نزدیک را خود پرکنند، ولی با ظهور امپراتوری بابل، این بابلیان بودند که توانستند جایگزین آشور شوند. به هر روی آپریس -فرعون این دودمان- با بهره از مزدوران یونانی توانست جلو نفوذ بابلیان به مصر را بگیرد. سرانجام در زمان پادشاهی کمبوجیه، ایرانیان مصر را گشودند، دودمان بیست‌وششم را برانداختند و واپسین فرعون این دوده -پسامتیخ سوم- به بند کشیده‌شده و به شوش تبعیدشد.

فهرست فرعونان دودمان بیست‌وششمویرایش

  1. پسامتیخ یکم، ۶۶۴-۶۱۰ پیش از میلاد
  2. نخوی دوم، ۶۱۰-۵۹۵ پیش از میلاد
  3. پسامتیخ دوم، ۵۹۵-۵۸۹ پیش از میلاد
  4. آپریس، ۵۸۹-۵۷۰ پیش از میلاد
  5. آماسیس دوم، ۵۷۰-۵۲۶ پیش از میلاد
  6. پسامتیخ سوم، ۵۲۶-۵۲۵ پیش از میلاد

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Twenty-sixth Dynasty of Egypt," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Twenty-sixth_Dynasty_of_Egypt&oldid=606383813 (accessed May 1, 2014).