دودمان یان (آن-شی)

یان (چینی: ; پین‌یین: Yān) همچنین شناخته شده با نام یان بزرگ (چینی: 大燕; پین‌یین: Dà Yān) در سال ۷۵۶ توسط ژنرال سابق سلسله تانگ، ان لوشان تأسیس شد. پس از شورش ان لوشان علیه امپراتور شوان زونگ اول در سال ۷۵۵ او توانست یان را تأسیس کند. دولت یان در سال ۷۶۳، با مرگ یکی از فرماندهان سابق ان لوشان از بین رفت. پسر شی شیمینگ، شی چائویی آخرین فردی بود که ادعای امپراتوری یان را کرد.

یان


یان
۷۵۶–۷۶۳
پایتختلوئویانگ (۷۵۶–۷۵۷)
یه چنگ (۷۵۷–۷۵۹)
فانیانگ (۷۵۹)
لوئویانگ(۷۵۹–۷۶۲)
زبان(های) رایجچینی
دین(ها)
بودیسم، تائوئیسم، کنفسیوس، ادیان سنتی چینی
حکومتپادشاهی
امپراتور 
• ۷۵۶–۷۵۷
ان لوشان، اول
• ۷۵۷–۷۵۹
آن چینگشو، دوم
• ۷۵۹–۷۶۱
شی شیمینگ، سوم
• ۷۶۱–۷۶۳
شی چائویی، چهارم
دوره تاریخیشورش ان لوشان
• ان لوشان خود را امپراتور خواند
۵ فوریه ۷۵۶
• خودکشی شی چائویی
۷۶۳
واحد پولپول رایج چین
پیشین
پسین
سلسله تانگ
دودمان تانگ
نقشه شورش ان لوشان را نشان می‌دهد.

حاکمان یانویرایش

نام معبدی نام پسامرگ نام شخصی مدت سلطنت نام دوره ای
چینی کنوانسیون: استفاده از نام خانوادگی و نام
ندارد La(剌 là) ان لوشان ۷۵۶–۷۵۷ Shengwu (聖武 Shèngwǔ)
ندارد ندارد آن چینگشو ۷۵۷–۷۵۹ Tiancheng (天成 Tiānchéng)
ندارد ندارد شی شیمینگ ۷۵۹–۷۶۱ Shuntian (順天 Shùntiān) 759-761

Yingtian (應天 Yìngtiān) 761
ندارد ندارد شی چائویی ۷۶۱–۷۶۳ Xiansheng (顯聖 Xiǎnshèng)

منابعویرایش