دورمیش‌خان شاملو

دورمیش‌خان شاملو از سران و امرای قزلباش طایفه شاملو در عصر شاه اسماعیل اول و شاه تهماسب بود. وی هنگامی که حاکم هرات بود للگی سام میرزا را بر عهده داشت. دورمیش‌خان شاملو در زمان شاه اسماعیل اول مقام سپهسالاری داشت. وی پدر سلطان حسین‌خان شاملو و پدربزرگ علی‌قلی‌بیگ گورکان شاملو بود. او در سال ۱۵۲۵ در هرات درگذشت.

جنگ چالدران

ویرایش

یکی از دلایل شکست شاه اسماعیل یکم در برابر عثمانی، پیشنهاد دورمیش‌خان شاملو به شاه اسماعیل یکم بود، مبنی بر اینکه اجازه دهند که ارتش عثمانی آرایش دفاعی خود را تکمیل کند تا ایرانیان بتوانند به ابراز دلیری بپردازند و شاه نیز با این پیشنهاد غیرعادی موافقت کرد.[۱]

منابع

ویرایش
  1. جهانگشای خاقان، ص ۴۹۴–۴۹۲
  • نصرالله فلسفی (۱۳۹۱)، «جلد اول»، زندگانی شاه عباس اوّل، به کوشش فرید مرادی.، تهران: انتشارات نگاه، ص. ۳۷، شابک ۹۷۸-۹۶۴-۳۵۱-۷۲۶-۷
  • لویی بلان، لوسین. زندگی شاه عباس. انتشارات اساطیر، ۱۳۷۵.