دوره ششم مجلس شورای ملی

ششمین مجلس شورای ملی در ۱۹ تیر ۱۳۰۵ خورشیدی برابر با ۳۰ ذیحجه ۱۳۴۴ قمری توسط رضا شاه افتتاح و در ۲۲ مرداد ۱۳۰۷ خورشیدی (۲۶ صفر ۱۳۴۷) پایان یافت.

منابع