باز کردن منو اصلی

پنجمین مجلس شورای ملی در ۲۲ بهمن ۱۳۰۲ خورشیدی برابر با ۵ رجب ۱۳۴۲ قمری با نطق ولیعهد محمدحسن میرزا بازگشایی شد. در این دوره بود که سلطنت قاجاریه منحل شد و مجلس مؤسسان سلطنت را به رضا خان داد. مجلس پنجم در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۰۴ پایان پذیرفت.

منابعویرایش