دولت اسلامی (ابهام‌زدایی)

دولت اسلامی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: