دولت اورال-ولگا

دولت اورال-ولگا یا ایدل-اورال یک جمهوری متحد از تاتارها، باشقیرها و مردمان چواش بود که در کشاکش جنگ داخلی روسیه در بازهٔ زمانی کوتاهی به مرکزیت قازان تشکیل‌شد. این دولت را کوششی برای احیاء خانات قازان دانسته‌اند. اعلام وجود جمهوری اورال-ولگا در ۱۲ دسامبر ۱۹۱۷ و از سوی کنگرهٔ مسلمانان روسیه و سیبری رخ‌داد. این دولت در آوریل ۱۹۱۸ به دست ارتش سرخ فروپاشیده‌شد، ولی با یاری لژیون چکسلواکی دوباره این دولت بازساخته‌شد تا اینکه سرانجام در پایان سال ۱۹۱۸ بلشویک‌ها آن را به کل از میان بردند. رئیس دولت، صدرالدین مقصودف هم به فنلاند گریخت.

دولت اورال-ولگا

۱۹۱۷–۱۹۱۸
پرچم Russia
پرچم
زبان(های) رایجتاتاری، زبان‌های اورالی
دین(ها)
اسلام
حکومتجمهوری
رئیس جمهور 
دوره تاریخیجنگ جهانی اول، جنگ داخلی روسیه
• اعلان
۱۲ دسامبر ۱۹۱۷
• شکست از ارتش سرخ
آوریل ۱۹۱۸
• تأسیس دوباره
ژوئیه ۱۹۱۸
• از میان‌رفتن به دست بلشویک‌ها
پایان ۱۹۱۸
پیشین
پسین
جمهوری روسیه
اتحاد جماهیر شوروی

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "Idel-Ural State," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Idel-Ural_State&oldid=616639445 (accessed August 30, 2014).