دولت علیاحضرت (لفظ)

wordmark دولت پادشاهی متحد، مخفف HM را برای Her Majesty's (علیا حضرت) به کار می‌برد.

عبارت دولت علیاحضرت (دولت اعلیحضرت حین حکمرانی یک فرمانروای مذکر) لفظ رسمی در اشاره به حکومت یک قلمرو هم‌سود یا یکی از استان‌ها، ایالات یا قلمروهای جزء آن است. این عبارت که اقلاً از اوج امپراتوری بریتانیا به کار رفته است، در کشورهای پدیده آمده از آن حکومت به جا مانده و جزء آنها شده است.

منابعویرایش