دولت موقت افغانستان

دولت گذرای افغانستان

دولت موقت افغانستان (AIA)، نخستین حکومت افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان که در ۲۲ دسامبر ۲۰۰۱ آغاز شد و در ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۲ پایان یافت.

دولت موقت افغانستان
دولت موقت

 

۲۰۰۱–۲۰۰۲

پرچم

پایتخت کابل
دولت دولت موقت
مدیر حامد کرزی
دوره تاریخی جنگ با تروریسم
 - کنفرانس بن دسامبر ۲۲ ۲۰۰۱
 - تشکیل ATA ژوئیه ۱۳ ۲۰۰۲
تاریخ افغانستان
"Interior of the palace of Shauh Shujah Ool Moolk, Late King of Cabul"
مرتبط:
آریانا · خراسان
خلاصهٔ تاریخ افغانستان

کتاب ویکی‌پدیا کتاب · رده رده:تاریخ افغانستان · درگاه درگاه

منابعویرایش