دولت کوچک دولتیست که فعالیتهای خود را حداقل می‌کند. این مفهوم در لیبرترینیسم و لیبرالیسم کلاسیک دارای اهمیت است. این دولت در مووضعات اقتصادی کمتر دخالت کرده و بوروکراسی کمتری دارد. در این دولت سهم کمتری از درآمد عمومی توسط دولت توزیع می‌شود.[۱]

هنگ کنگ دهه‌هاست از سیاست‌های دولت کوچک و لسه فر پیروی کرده است.

در هنگ کنگویرایش

میلتون فریدمن هنگ کنگ را حکومتی لسه فر می داند و رشد سریع آن از فقر به رونق در عرض ۵۰ سال را ناشی از این سیاست می داند.[۲]

منابعویرایش

http://fa.merc.ir/default.aspx?tabid=127&ArticleId=1171

بیرونویرایش