دونموداره‌ها نوعی گراف اکتشافی در آمار اند، که شکل عمومی یک نمودار نقطه‌ای دو متغیره ساده می‌باشند. یک دونموداره امکان نمایش نموداری نمونه‌ها و متغیرهای ماتریس داده را فراهم می‌سازد. نمونه‌ها با نقطه و متغیرها با بردار، محورهای خطی و مسیرهای غیرخطی نمایش داده می‌شوند. در شرایط متغیرهای طبقه‌بندی شده، از نقاط سطح طبقه‌بندی برای نشان‌دادن متغیرهای طبقه‌بندی‌شده‌استفاده می‌شود. یک دونموداره عمومی اطلاعاتی هم دربارهٔ متغیرهای مستمر و هم دربارهٔ متغیرهای طبقه‌بندی‌شده فراهم می‌کند.

دونموداره مجموعه داده ایریسِ آندرسون
طیف دونموداره مجموعه داده ایریسِ اندرسون
آنالیز تفکیک‌شده دونموداره داده ایریسِ فیشر

منابع