دوکسا (انگلیسی: Doxa) [۱] یک نقطه نظر خاص، یعنی نقطه نظر حاکمان است که خود را به مثابه نقطه نظری جهان شمول ارائه و تحمیل می کند، فقط نقطه نظر کسانی که به دلیل حاکمیتشان بر دولت آن را حاکم کرده اند و با ساختن دولت این نقطه نظر را به نقطه نظری جهانشمول بدل نموده اند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. عقل عملی. ۱۹۹۴. صص. ۱۲۹.