دگرگونی اجتماعی

هر تغییری بزرگ در رفتار اجتماعی

دگرگونی اجتماعی به معنی تغییر در ساخت زیربنایی نهادهای اساسی یا موقعیت‌های اجتماعی در طول یک دورهٔ زمانی است. محیط فیزیکی، سازمان سیاسی، مذهب و فرهنگ در دگرگونی اجتماعی تأثیرگذار هستند. دگرگونی اجتماعی پدیده‌ای همیشگی در زندگی اجتماعی است، امّا در دوران معاصر افزایش یافته‌است. خاستگاه جامعه‌شناسی امروزی، کوشش برای درک تغییرات چشمگیری است که نظم اجتماعی تازه‌ای ایجاد کرد و جهان سنّتی را از هم پاشید.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • فرامرز رفیع پور (۱۳۷۷آناتومی جامعه یا سنة الله: مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی کاربردی، تهران: انتشارات کاوه
  • آنتونی گیدنز (۱۳۷۶جامعه‌شناسی، ترجمهٔ منوچهر صبوری، تهران: نشر نی، ص. ۲۳۸