دیرین‌گیاه‌شناسی

دیرین‌گیاه‌شناسی شاخه‌ای از دیرین‌شناسی یا دیرین‌زیست‌شناسی به‌شمار می‌آید که در آن به بازیابی و تشخیص بقایای گیاهی از بافت‌های زمین‌شناسی و همچنین استفاده از آن‌ها در بازسازی محیط‌های قدیمی و تکامل حیات و همچنین گیاهان می‌پردازد.

یک برگ فسیل شدهٔ راش اروپایی در کشور فرانسه، از اواخر دوران پیاسنزین، جدود سه میلیون سال قبل

منابع

ویرایش

http://en.wikipedia.org/wiki/Paleobotany

پیوند به بیرون

ویرایش