ذوزنقه (به انگلیسی: trapezoid یا trapezium) چهارضلعی است که فقط دو ضلع آن با هم موازی باشند.

ذوزنقه
Trapezoid.svg
نوعچهارضلعی
اضلاع و رئوس4
مساحت
خواصچندضلعی‌های کوژ و کاو

در این شکل، زاویه‌های مجاور به دو ضلع موازی با هم مکمل هستند. مساحت ذوزنقه از طریق فرمول زیر به‌دست می‌آید:

در این فرمول h ارتفاع و a و b قاعده‌های ذوزنقه هستند.

ذوزنقه سه نوع است:۱.ذوزنقه قائم الزاویه.۲.ذوزنقه متساوی الساقین.۳.ذوزنقه مختلف الاضلاع.

پیوند به بیرونویرایش