ذوزنقه

چهارضلعی که در آن حداقل دو ساق با یکدیگر موازی اند

ذوزنقه (به انگلیسی: trapezoid یا trapezium) چهارضلعی است که دو ضلع آن با هم موازی باشند.

ذوزنقه
Trapezoid.svg
نوعچهارضلعی
اضلاع و رئوس۴
مساحت
خواصچندضلعی‌های کوژ و کاو

در این شکل، زاویه‌های مجاور به دو ضلع موازی با هم مکمل هستند. مساحت ذوزنقه از طریق فرمول زیر به‌دست می‌آید:

در این فرمول h مخفف height (ارتفاع) و a و b قاعده‌های ذوزنقه هستند.

ذوزنقه سه نوع است:۱. ذوزنقه قائم الزاویه. ۲. ذوزنقه متساوی‌الساقین. ۳. ذوزنقه مختلف‌الاضلاع.

پیوند به بیرونویرایش