باز کردن منو اصلی
یک ذوزنقه

'ذوزنقه' چهارضلعی است که فقط دو ضلع آن با هم موازی هستند.

در این شکل،زاویه‌های مجاور به دو ضلع غیر موازی با هم مکمل هستند. مساحت ذوزنقه از طریق فرمول زیر به‌دست می‌آید:

در این فرمول h ارتفاع و a و b قاعده‌های ذوزنقه هستند.

پیوند به بیرونویرایش