رئیس دانشگاه

رئیس دانشگاه بالاترین مقام اجرایی یک دانشگاه است.

مسولیتهای یک رئیس دانشگاه از کشور به کشور، و از دانشگاه به دانشگاه متفاوت است. به‌طور مثال، در ایران، روسای دانشگاه مقاماتی انتصابی هستند، در حالیکه در کشورهای غربی اغلب این مقام از طرف خود دانشگاه انتخاب و نامزد می‌شود. در برخی دانشگاههای آمریکا، دانشجویان قدرت عزل رئیس دانشگاه را دارند.[۱]

در ایران ریاست دانشگاه بالاترین مقام در دانشگاه است که با پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دوره چهار ساله به این مقام منتصب می‌شود که زمان این دوره در صورت موافقت افزایش می یابد.

تمامی معاونتها ، ادارات و دفاتر دانشگاه زیر نظر ریاست عالی دانشگاه مدیریت می‌شوند.

ریاست دانشگاه در ایران

در دوران وزارت مصطفی معین بر وزارت علوم برای مدتی تعیین رئیس دانشگاه به اعضای هیئت علمی هر دانشگاه واگذار شد. اما با تغییر دولت و آغاز دوره وزارت محمدمهدی زاهدی اوضاع به روال سابق بازگشت و رؤسای دانشگاه مجدداً از سوی وزیر علوم انتخاب می‌شوند.

منابع

  1. Big Man on Campus: A University President Speaks Out on Higher Education. Stephen Joel Trachtenberg, Tansy Howard Blumer. Simon and Schuster, 2008 ISBN 1-4165-5719-9 pp.16