رئیس عالی کلیسای انگلستان

رئیس عالی کلیسای انگلستان از عناوین فرمانروای بریتانیا است که نشان دهندهٔ رهبری افتخاری او بر کلیسای انگلستان است.[۱] گرچه حاکمیت پادشاه بر کلیسای انگلستان تا حد زیادی تشریفاتیست، این مقام هنوز بسیار با کلیسا مرتبط است و به نحوی غالباً نمادین فعالیت می‌کند. رئیس عالی رسماً اعضای عالی رتبهٔ کلیسا را به پیشنهاد نخست‌وزیر بریتانیا، که خود از رهبران کلیسا مشورت می‌گیرد، منصوب می‌کند.[۱]

رئیس عالی کلیسای انگلستان
متصدی کنونی
چارلز، پادشاه بریتانیا

از ۸ سپتامبر ۲۰۲۲
کلیسای انگلستان
لقباعلیحضرت
اقامت‌گاهکاخ باکینگهام
دارندهٔ افتتاحیهنری هشتم
بنیادگذاری۱۵۳۶

منابع ویرایش