رئیس (عنوان شرکتی)

رئیس ارشدترین مدیر یک سازمان، شرکت، انجمن، باشگاه، اتحادیه کارگری، دانشگاه یا گروه تجاری است. در بسیاری از سازمان‌ها، ارشدترین مقام شرکتی است که مقامی بالاتر از معاونین دارد. ارتباط بین رئیس و مدیر عامل اجرایی، اغلب به ساختار سازمانی شرکت‌ها مرتبط می‌باشد.

رئیس (عنوان شرکتی)
پیشه
نام‌هارئیس
نوع پیشه
استخدام
زمینه‌های فعالیت
کسب‌وکار
توصیف
مهارت‌هارهبری، دانش مالی
کارهای وابسته
مدیر عامل اجرایی، معاون رئیس، مدیر عملیات، مدیر کل، رئیس هیئت مدیره

منابع ویرایش