رابطه میان‌فردی

یک ارتباط بین فردی وابستگی یا آشنایی قوی، عمیق، یا نزدیک بین دو یا چند نفر است که می‌تواند کوتاه یا بلند مدت باشد. این وابستگی ممکن است بر پایهٔ استنتاج، عشق، همبستگی، تعامل تجاری منظم، یا برخی از انواع دیگر تعهد اجتماعی باشد.

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش