راسته‌کنار شیجان

روستایی در استان گیلان
(تغییرمسیر از راسته کنار)