رام کردن زن سرکش (ابهام‌زدایی)

رام کردن زن سرکش نمایشنامه‌ای از شکسپیر است و ممکن است به یکی از اقتباس‌های زیر نیز اشاره داشته باشد: