راهنما:الفبای آوانگاری بین‌المللی عبری

جدولی که در زیر آمده‌است، نشان‌دهندهٔ نمادهای الفبای آوانگاری بین‌المللی برای اشاره‌داشتن به آواهای عبری نوین و عبری توراتی است.

همخوان‌ها
آوا

(توراتی)

آوا

(نوین)

حرف(ها) لاتین‌نویسی برابر عربی/فارسی
b בּ b أبـو
d דּ d عیــد
ð d ד و ד׳ ď, dh, d ذاکرة
f פ ף f or فــکور
ɡ גּ g گــرجستان (فارسی)
ɣ ɡ ג ǧ, gh, g الــغــدیر
h ה h هــاجر
ħ[۱] χ ח or ch حــمود
j י y یــونس
k כּ k کــافر
l ל l آل
m מ ם m أم
n נ ן n أن
p פּ p پــرنده (فارسی)
q[۱] k ק q or k قــم
r[۲] ʁ ר r رآوند
s ס و שׂ s ســمرقند
ts[۳] צ ץ ṣ, ts (or tz) صــورة
ʃ שׁ š or sh شــهور
t תּ t تــجارة
t ט ṭ, t طــالوت
θ t ת ť, th, t ثــور
v ב v واکه (فارسی)
w v ו v خروار (فارسی)
w[۴] וו w ورق
x χ ח و כ ך ǩ یا ch/kh خــالد
z ז z زواج
ʕ[۱] ʔ ע ʿ یا ' الــعــبری
ʔ א ʾ یا ' الحاء
واکه‌ها
آوا

(توراتی)

آوا

(نوین)

حرف(ها) لاتین‌نویسی برابر عربی/فارسی
a a أبو
e e کــه (فارسی)
ɛ e ɛ, e bed (انگلیسی)
ə e ǝ, e masculine (انگلیسی)
i י و i إنسان
o ֹ‬  و וֹ o خــورشید (فارسی)
ɔ o ָ ɔ, o خــورشید (فارسی)

(نوین)

a ָ ɔ, a أبو (نوین)
u וּ و u هــؤلاء
واکه‌های مرکب
آوا حرف(ها) لاتین‌نویسی برابر

عربی/فارسی

ei י ei day (انگلیسی)
ai י ai why (انگلیسی)
oi וֹי oi boy (انگلیسی)
ui וּי ui we (انگلیسی)
ao (کم) או ao cow (انگلیسی)
ju (کم) יוּ yu cute (انگلیسی)
ij (کم) יְ iy مثالــیّ
آواهای حاشیه‌ای
آوا حرف(ها) لاتین‌نویسی برابر عربی/فارسی
[۳] ג׳ ǧ یا j جــهل
ŋ נג ng بانگ (فارسی)
ʒ ז׳ ž ژاله (فارسی)
[۳] צ׳ ץ׳ č یا ch قاچ (فارسی)
θ ת׳ th حوث
دیگر نمادها
آوا توضیح
ˈ تکیهٔ اولیه
تکیهٔ ثانویه
: کشش واکه‌ها

منابع ویرایش

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ In Modern Israeli Hebrew, /ħ, ʕ, q/ have merged with /χ, ʔ, k/ respectively, but /ħ, ʕ/ are still distinguished by Oriental Hebrew speakers.
  2. is سایشی ملازی واکدار for most speakers, but a few speakers, mostly Orientals, and some news broadcasters, retain an alveolar pronunciation: [r]~[ɾ].
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ /dʒ, ts, tʃ/ are officially written with a tie-bar in the IPA /d͡ʒ, t͡s, t͡ʃ/ respectively, but the tie-bar is omitted for simplification.
  4. In Modern Israeli Hebrew, /w/ appears in a few words, mostly loanwords: וואו (wow) /waw/. In some words that originally had /w/, it is approximated to [v].