راهنما:الفبای آوانگاری بین‌المللی مجاری

جدول زیر الفبای آوانگاری بین‌المللی و روش تلفظ‌ زبان مجاری را در مقاله‌های ویکی‌پدیا نشان می‌دهد.

IPA مثال English approximation
همخوان‌ها
b bot, képzés boat
c tyúk, ágytól,
tja, átnyúlik
انگلیسی فصیح Tuesday
d dob, hétből duck
dz madzag, ketrecben lads
dzsessz, ácsból jug
f fa, szívtam fast
ɡ gép, zsákból go
h hó happy
j jó, lyuk, folyó yes
ɟ gyár, pintyből, adja انگلیسی فصیح due
k kép, fogtam scat
l ló lip
m ma, színpad man
n nem nap
ɲ nyár, pinty canyon
ŋ munka bank
p pipa, dobtam spun
r ró, balra rolled r
s szó, méztől, kisszerű sun
ʃ só, rúzstól, község ship
t toll, adhat stone
ts cél, edzhet cats
csak, bridzstől, segítség chop
v vág, széfben vat
z zöld, mészből zipper
ʒ zseb, hasba rouge
IPA مثال English approximation
Monophthongs
ɒ hat RP hot
vár father
ɛ ez bed
él pay (بدون واکه مرکب ی)[۱]
i visz city
víz sheep
o ok hole
tó hole
ø öl Somewhat like nurse
øː lő Somewhat like purr
u ujj influence
út boot
y üt Somewhat like cute
tűz Somewhat like cute
تکیه
ˈ Stress falls on the first syllable of a word
  • Degemination: long consonants become short when preceded or followed by another consonant, e.g. folttal [foltɒl].
  • Intercluster elision: middle alveolar stops may be omitted in clusters of three or more consonants, depending on speed and articulation of speech.

منابع ویرایش

  • Szende, Tamás (1994), "Illustrations of the IPA:Hungarian", Journal of the International Phonetic Alphabet, 24 (2): 91–94
  1. Rounds, Carol H. (2009). Hungarian An Essential Grammar. Routledge: Routledge. p. 8. ISBN 978-0415777377.