راهنما:تغییر مسیر

تغییرمسیر صفحه‌ای‌ست که بدین منظور ساخته شده تا رفتن به عنوان خواننده را مستقیماً به صفحه‌ای دیگر هدایت کند. یک تغییرمسیر بدین صورت ساخته می‌شود:

#تغییرمسیر [[https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%87_(%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)]]

که در آن «صفحهٔ هدف» عنوان صفحهٔ هدف است. همچنین می‌توان با افزودن بخش به بخش خاصی از یک صفحه تغییرمسیر داد:

#تغییرمسیر [[صفحهٔ هدف#بخش]]

از علامت هشتگ (#) همچنین می‌شود برای پیوند دادن به یک لنگر استفاده کرد.