راهنما:تغییر مسیر

تغییرمسیر صفحه‌ای‌ست که بدین منظور ساخته شده تا رفتن به عنوان خواننده را مستقیماً به صفحه‌ای دیگر هدایت کند. یک تغییرمسیر بدین صورت ساخته می‌شود:

#تغییرمسیر [[صفحهٔ هدف]]

که در آن «صفحهٔ هدف» عنوان صفحهٔ هدف است. همچنین می‌توان با افزودن بخش به بخش خاصی از یک صفحه تغییرمسیر داد:

#تغییرمسیر [[صفحهٔ هدف#بخش]]

از علامت هشتگ (#) همچنین می‌شود برای پیوند دادن به یک لنگر استفاده کرد.