راهنما:تغییر مسیر

تغییرمسیر صفحه‌ای‌ست که بدین منظور ساخته شده تا خواننده را مستقیماً به صفحه‌ای دیگر هدایت کند. یک تغییرمسیر بدین صورت ساخته می‌شود:

#تغییرمسیر [[https://w.wiki/7rNn]]

که در آن «صفحهٔ هدف» عنوان صفحهٔ هدف است. همچنین می‌توان صفحه‌ای را به بخش خاصی از یک صفحه دیگر تغییرمسیر داد:

#تغییرمسیر [[صفحهٔ هدف#بخش]]