راهنما:زبان خارجی

تصویر شماره ۰
تصویر شماره ۱
تصویر شماره ۲
تصویر شماره ۳
تصویر شماره ۴

برای انتخاب الگوی زبان خارجی، به پائین صفحه رفته و بر روی منو «پیش فرض» کلیک کنید (مطابق تصویر شماره ۱)، سپس گزینه الگوهای عنوان و زبان کلیک کنید (تصویر شماره ۲) و بر روی الگوی زبان منتخب خود کلیک کنید (تصویر شماره ۳). نتیجه را در تصویر شماره ۴ ببینید.