باز کردن منو اصلی

راه‌پشته

رهبر قصاب‌ها از کهن‌ترین اقوام لنگرودی هستند که نسل در نسل در لنگرود ساکن بودند و سکونت آنها در راپشته لنگرود بود و هنوز هم تعدادی از آنها هنوز هم در راپشته لنگرو ساکن هستند.